06/03/2020 00:00
Xem với cỡ chữ

Quy định về tiếp nhận, xử lý đơn thư, của Đảng bộ NHPT Việt Nam

Ngày 02/3/2020 Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Ngân hàng Phát triển Việt Nam (UBKT) đã ban hành Quy định số 716/QĐ-UBKT về tiếp nhận, xử lý đơn thư tiếp đảng viên và công dân, quy định gồm 4 Phần, 17 Điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

     Theo đó, Quy định này quy định về nguyên tắc, thẩm quyền, trách nhiệm, nội dung, quy trình, thủ tục trong việc tiếp nhận, xử lý, theo dõi, tổng hợp và báo cáo công tác xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân; công tác kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân của UBKT.
     Điều kiện xử lý, xếp lưu và tiêu hủy đơn thư: Đơn thư xếp lưu tại UBKT được xem xét cho tiêu hủy sau 05 năm, đơn thư xếp lưu bao gồm: Đơn thư không thuộc Đảng bộ, gửi nhiều nơi, trong đó có cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết; trùng lặp, gửi nhiều lần đã được xử lý, những đơn thư đã được xử lý, nhưng không đủ điều kiện giải quyết theo quy định.
     Bên cạnh đó, Quy định cũng nêu rõ đơn thư đủ điều kiện xử lý bao gồm: Đơn thư được viết tay hoặc đánh máy bằng tiếng Việt, do người viết ký tên hoặc điểm chỉ, ghi rõ ngày, tháng, năm, tên, địa chỉ của tổ chức đảng hoặc tên địa chỉ người viết đơn và nội dung đơn, cung cấp thêm tài liệu, chứng cứ…
     Cán bộ, đảng viên khi tiếp đảng viên, công dân cần phải lắng nghe, ghi chép đầy đủ thông tin (họ và tên, địa chỉ của người được tiếp, nội dung trình bày người được tiếp); giải thích, hướng dẫn cho người được tiếp biết và chấp hành theo các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; thẩm quyền xem xét, giải quyết của cơ quan chức năng. Việc tiếp đảng viên, công dân phải được ghi chép, phản ánh đầy đủ vào biên bản làm việc và có chức ký hoặc điểm chỉ của các bên.
     Cán bộ tiếp đảng viên, công dân được từ chối tiếp người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong các trường hợp quy định tại Điều 9, Luật Tiếp công dân 2013.
     Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quy định số 124-QĐi/UBKT ngày 28/5/2018 của UBKT về việc tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân.
                                              

ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY NHPT

Tìm theo ngày :