16/04/2020 18:51
Xem với cỡ chữ

Nghị quyết của Đảng ủy NHPT về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cơ cấu lại hoạt động gắn với xử lý nợ xấu

Ngày 15/4/2020, Đảng ủy Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) đã ban hành Nghị quyết số 14 - NQ/ĐU về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cơ cấu lại hoạt động của NHPT gắn với xử lý nợ xấu đến năm 2021.
Theo đó, mục tiêu cơ cấu lại hoạt động của NHPT là: cơ cấu lại để khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém, từng bước đưa hoạt động của NHPT an toàn, bền vững hơn, phù hợp với nguyên tắc thị trường và các mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế xã hội; Bổ sung, ban hành đầy đủ khuôn khổ pháp lý cho hoạt động của NHPT; 
Dừng các hoạt động cho vay tín dụng xuất khẩu (TDXK), các chương trình cho vay với lãi suất 0%, bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ và hỗ trợ sau đầu tư; chỉ tập trung vào hoạt động tín dụng đầu tư của Nhà nước (TDĐT) và quản lý nguồn vốn ODA được Chính phủ ủy thác cho vay lại; nâng cao chất lượng tín dụng, hạn chê những tổn thất có thể xảy ra, tăng trưởng dư nợ hàng năm trong giai đoạn 2020-2021 tối đa 1%/năm;
Cơ cấu lại tài chính: bổ sung vốn điều lệ qua việc cơ cấu lại tài sản; cơ cấu lại nguồn vốn; phấn đấu đến năm 2021 thâm hụt tài chính giảm khoảng 30% so với mức thâm hụt năm 2018 với các điều kiện đặt ra tại Đề án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của NHPT ban hành kèm theo Quyết định số 48/QĐ-TTg.
Về xử lý nợ xấu, mục tiêu là giảm mạnh nợ xấu, hạn chế tối đa nợ xấu phát sinh mới; đến 31/12/2021 giảm ít nhất 20% số dư nợ xấu đến thời điểm 31/12/2018 với các điều kiện đặt ra tại Đề án cơ cấu lại theo Quyết định 48/QĐ-TTg; giảm thiệt hại cho Nhà nước, phù hợp với đặc thù hoạt động của NHPT; nâng cao trách nhiệm của NHPT trong việc cho vay, thu hồi nợ, xử lý nợ phát hiện sai phạm trong quá trình quản lý, đồng thời có giải pháp phòng ngừa rủi ro, hạn chế phát sinh nợ xấu mới.
Nhằm đạt các mục tiêu trên, cần có giải pháp. Giải pháp cơ cấu lại hoạt động của NHPT là: Đối với hoạt động cho vay TDXK, các chương trình cho vay với lãi suất 0%, bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ và hỗ trợ sau đầu tư: quyết liệt xử lý các khoản nợ tồn đọng; quản lý, theo dõi sát tình hình các hợp đồng còn hiệu lực; 
Đối với hoạt động cho vay TDĐT: sớm giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong cho vay mới các dự án theo quy định tại Nghị định số 32/2017/NĐ-CP, phấn đấu tăng trưởng dư nợ tối thiểu 1% năm; Thực hiện thẩm định, quyết định cho vay, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc giải ngân, thu hồi nợ đầy đủ theo quy định của pháp luật, đảm bảo các dự án cho vay đáp ứng đủ điều kiện vay vốn, khả thi, có hiệu quả, có khả năng thu hồi vốn, tuân thủ giới hạn an toàn vốn, chủ đầu tư có đủ tư cách pháp nhân và tài chính lành mạnh;
Đối với quản lý vốn ODA: Tăng cường công tác thẩm định, quản lý, giám sát vốn ODA của Chính phủ ủy thác NHPT cho vay lại, rà soát thu nợ, hạn chế và ngăn ngừa tối đa phát sinh nợ quá hạn, nợ xấu.
Về cơ cấu lại tài chính: Thực hiện rà soát, báo cáo các cấp cho phép bổ sung vốn điều lệ từ việc bán, thanh lý các tài sản, cơ sở nhà đất không còn nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả để có kế hoạch thực hiện.
Phối hợp chặt chẽ với các Bộ ngành để sớm được cấp đủ, cấp kịp thời số cấp bù chênh lệch lãi suất, phí quản lý.
Về củng cố, nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành, khiểm soát nội bộ, kiểm soát rủi ro hoạt động: Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý: phối hợp với Bộ Tài chính và Ngân hàng nhà nước xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản pháp luật điều chỉnh hoạt động của NHPT; Nghị định về Điều lệ tổ chức hoạt động, Nghị định về tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của NHPT; sửa đổi, bổ sung Nghị định về TDĐT của nhà nước, tỷ lệ phí quản lý, Quy chế xử lý rủi ro; cơ chế phân loại nợ của NHPT...;
Hoàn thiện, ban hành đồng bộ, đầy đủ hệ thống các văn bản hướng dẫn, quy trình, quy chế về tổ chức bộ máy, hoạt động nghiệp vụ tín dụng, quản trị nội bộ, tiếp cận chuẩn mực của các tổ chức tín dụng thương mại: Xây dựng và hoàn thiện các quy định quản trị nội bộ của NHPT đảm bảo rõ ràng về thủ tục, trình tự, thẩm quyền và trách nhiệm của từng vị trí, từng bộ phận trong quá trình từ việc xây dựng, tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát được đảm bảo thống nhất trong toàn hệ thống.
Nâng cao, tăng cường hiệu quả năng lực của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát NHPT trên cơ sở cụ thể hóa việc phân công, phân cấp đảm bảo không chồng chéo về nghĩa vụ và trách nhiệm, thông suốt, hiệu quả.
Về xử lý nợ xấu, các giải pháp đề ra là: Rà soát các khoản nợ xấu phát sinh đến thời điểm Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế xử lý rủi ro tín dụng tại NHPT có hiệu lực thi hành, bao gồm: các khoản nợ vay TDĐT của Nhà nước, các khoản nợ vay từ các chương trình, dự án do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, các khoản nợ vay phát sinh theo các hợp đồng tín dụng đã được tổ chức tiền thân ký và bàn giao cho NHPT; các khoản nợ vay TDXK của Nhà nước;
Các khoản nợ vay bắt buộc sau khi NHPT thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn tại NHTM theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế bảo lãnh cho doanh nghiệp;
Các khoản nợ vay NHPT không được cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý.
Căn cứ quy định tại Quy chế xử lý rủi ro và các quy định của pháp luật có liên quan, tổ chức lập hồ sơ xử lý rủi ro, thực hiện thẩm định để xem xét, áp dụng theo thẩm quyền hoặc bảo cáo cấp có thẩm quyền xem xét áp dụng các giải pháp xử lý nợ xấu phù hợp: đôn đốc thu hồi nợ; cơ cấu lại nợ; khoanh nợ; bán nợ; xử lý tài sản bảo đảm; chuyển theo dõi ngoại bảng; xóa lãi phạt trên lãi chậm trả./.
HN
Tìm theo ngày :