24/04/2020 11:26
Xem với cỡ chữ

Nghị quyết của Đảng ủy NHPT về tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, khắc phục tồn tại, hạn chế trong hoạt động

Ngày 20/4/2020, Đảng ủy Ngân hàng phát triển Việt Nam (NHPT) đã ban hành Nghị quyết số 15-NQ/ĐU về tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, khắc phục tồn tại, hạn chế, yếu kém trong hoạt động của NHPT.
Theo đó, trên cơ sở nhiệm vụ được giao trong năm 2020, tiếp tục thực hiện hiệu quả các mục tiêu, giải pháp nhiệm vụ theo Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 31/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Đề án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của NHPT giai đoạn 2019-2021”, để tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, khắc phục tồn tại, hạn chế yếu kém trong hoạt động của NHPT; Ban Thường vụ NHPT đã thống nhất quyết nghị:
Về công tác kiểm tra, kiểm toán nội bộ của NHPT: tăng cường chất lượng, hiệu quả của công tác kiểm tra, kiểm toán nội bộ, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, xử lý các sai phạm; phục vụ tốt cho công tác thanh tra, kiểm tra của cơ quan chức năng và các đơn vị kiểm tra, kiểm soát nội bộ; khắc phục triệt để các tồn tại, sai sót sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.
Chú trọng việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, kiểm toán nội bộ hàng năm, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống.
Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với các cơ quan chức năng trong các hoạt động thanh tra, kiểm toán, giám sát hoạt động của NHPT; giữa các đơn vị Ban Kiểm soát – Ban Kiểm tra nội bộ - Bộ phận kiểm toán nội bộ, các đơn vị nghiệp vụ của Trụ sở chính và các chi nhánh trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm toán.
Để tăng cường công tác kiểm tra, kiểm toán nội bộ, khắc phục tồn tại, hạn chế, yếu kém trong hoạt động của NHPT, một số giải pháp đã được đề ra. 
Đối với các cấp ủy, lãnh đạo các Chi nhánh trong hệ thống NHPT: tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng về nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; gắn kết chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng với việc hoạt động kiểm tra, kiểm toán và chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, sai sót sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.
Chỉ đạo các đơn vị, cá nhân nghiêm túc chấp hành các quy định của Nhà nước và của NHPT trong quá  trình thực hiện nhiệm vụ; kiểm soát chặt chẽ các hoạt động nghiệp vụ thường xuyên tại chi nhánh.
Lựa chọn, bố trí cán bộ có năng lực, kinh nghiệm làm công tác kiểm tra, kiểm soát và tăng cường công tác tự đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ đối với cán bộ làm công tác kiểm tra, kiểm soát.
Đối với cấp ủy, lãnh đạo đơn vị kiểm tra nội bộ:  phát huy hơn nữa vai trò tham mưu với Lãnh đạo NHPT trong việc bổ sung, hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách, quy chế, quy trình nghiệp vụ liên quan đến công tác kiểm tra, kiểm soát, trong dó chú trọng việc xây dựng chế tài xử lý các trường hợp vi phạm phát hiện qua công tác kiểm tra, kiểm soát và xây dựng các tiêu chuẩn kiểm tra phù hợp với chế độ chính sách của Nhà nước.
Quản lý, sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ của đơn vị, nắm bắt và đánh giá sát sao cán bộ làm công tác kiểm tra, kiểm soát của chi nhánh.
Đối với công tác phối hợp giữa các đơn vị thuộc Trụ sở chính: tăng cường quán triệt, nâng cao nhận thức của các cá nhân/đơn vị, nhất là người đứng đầu về công tác kiểm tra, kiểm toán, tự kiểm tra, kiểm soát và trách nhiệm phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm toán, kiểm soát nội bộ để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này.
Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính tự giác, chủ động của cá nhân, đơn vị trong việc nắm tình hình để cùng phối hợp tham mưu, đề xuất giải quyết công việc; không đùn đẩy trách nhiệm, trông chờ, ỷ lại vào đơn vị khác dẫn đến sự chậm chễ, ách tắc trong giải quyết công việc chung.
Nêu cao vai trò, trach nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu đơn vị ở Trụ sở chính đối với chi nhánh, trực tiếp theo dõi, chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình; chủ động thường xuyên giám sát đối với các chi nhánh theo lĩnh vực chuyên môn được giao, đảm bảo nắm bắt kịp thời những vấn đề phát sinh, vướng mắc để tổng hợp, báo cáo, tham mưu cho lãnh đạo NHPT xử lý những vấn đề phức tạp vượt thẩm quyền…/.
HN
Tìm theo ngày :