29/04/2020 16:47
Xem với cỡ chữ

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng đại hội đảng bộ các cấp

Ngày 24/4/2020, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối DNTW đã ban hành Hướng dẫn số 1031-HD/BTGĐUK hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu lần thứ III của Đảng bộ Khối và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Hướng dẫn nhằm giúp các cấp ủy định hướng lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, cổ vũ động viên cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh các phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ III của Đảng bộ Khối và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Theo đó, các chương trình văn hóa, văn nghệ được tổ chức gắn với các đợt tuyên truyền theo Kế hoạch số 95-KH/ĐUK ngày 12/3/2020 của Đảng ủy Khối, cụ thể:
Đợt 1 (từ tháng 01/2020 đến 30/5/2020): tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân và các ngày kỷ niệm của đất nước, như: 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4); 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5) gắn với các sự kiện ở doanh nghiệp, đơn vị.
Đợt 2 (từ tháng 6/2020 đến 30/9/2020 – trước Đại hội đại biểu lần thứ III của Đảng bộ Khối): tiếp tục tổ chức thực hiện các nội dung đã nêu ở Đợt 1. Căn cứ điều kiện cụ thế, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ với quy mô cấp tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng chào mừng đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở gắn với tuyên truyền về vị trí, vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các hoạt động khác, như: kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8), 75 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9), 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (01/8),…Hình thức gồm: chương trình văn hóa, văn nghệ, trưng bày chuyên đề, xây dựng phim tư liệu, xuất bản ấn phẩm, chuyên trang…
Đợt 3 (trong thời gian tiến hành Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III): tiếp tục tổ chức thực hiện các nội dung đã nêu ở đợt 1 và 2 gắn với tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III; về những thành tích, công trình, sản phẩm tiêu biểu của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp trung ương chào mừng Đại hội III của Đảng bộ Khối và Đại hội XIII của Đảng.
Đợt 4 (từ sau Đại hội đại biểu lần thứ III của Đảng bộ Khối đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng): tổ chức các chương trình văn hóa, văn nghệ chào mừng Đại hội XIII của Đảng gắn với tuyên truyền diễn biến, kết quả Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III và Đại hội XIII của Đảng. Trong xây dựng các chương trình nghệ thuật cần đảm bảo đúng định hướng chính trị, đa dạng hình thức thể hiện.
Thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng và những quan điểm, định hướng lớn của Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động, góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của người lao động với Đảng, thiết thực đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống. Đồng thời đẩy mạnh công tác truyền thông về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng trong các doanh nghiệp nhà nước trên các cơ quan báo chí. Chủ động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống âm mưu “diễn biến hòa bình”…/.
HN
Tìm theo ngày :