07/05/2020 16:37
Xem với cỡ chữ

Chỉ thị của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị

Ngày 16/4/2020, Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 44-CT/TW về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị.
Theo Chỉ thị, Ban Bí thư đánh giá, sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 27/01/2003 của Ban Bí thư khóa IX, công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị đã được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, chất lượng chính trị, khoa học, tính thực tiễn, tính chiến đấu, tính thuyết phục và hấp dẫn của sách lý luận, chính trị còn hạn chế.
Để đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị, Ban Bí thư yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân các cấp tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu…
Xin giới thiệu toàn văn Chỉ thị số 44-CT/TW ./.
PV
Tìm theo ngày :