05/10/2020 17:00
Xem với cỡ chữ

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ NHPT lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 02/10/2020, Đảng ủy NHPT đã ban hành văn bản số 03-CTr/ĐU về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ NHPT lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Chương trình đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện Nghị quyết như sau:
1. Tiếp tục đổi mới nội dụng và phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng ủy NHPT, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với cơ cấu lại tổ chức bộ máy, vận hành thông suốt, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
2. Lãnh đạo việc cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của NHPT; quyết liệt thực hiện các giải pháp tái cơ cấu hoạt động; xây dựng mô hình tổ chức NHPT, củng cố và phát huy vai trò, vị thế của NHPT là công cụ của Chính phủ để thực hiện chính sách tín dụng đầu tư của Nhà nước, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Nâng cao năng lực tài chính, năng suất lao động và quản trị hiệu quả chi phí hoạt động.
3. Xây dựng, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cấp ủy, cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, trí tuệ; đào tạo, phát triển cán bộ lãnh đạo, quản lý các mặt nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu phát triển của NHPT và phù hợp với tình hình hiện nay. Làm tốt công tác dân vận và “Dân vận khéo”; phát huy có hiệu quả vai trò của các tổ chức đoàn thể, người lao động trong giám sát, phản biện, tham gia góp ý xây dựng Đảng bộ , xây dựng NHPT; bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong hệ thống NHPT.
4. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiêm tra, giám sát trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm.
5. Đổi mới, sáng tạo trong xây dựng và thực hiện có hiệu quả văn hóa NHPT nhằm khơi dậy mạnh mẽ ý chí, khát vọng, tự hào được làm việc, cống hiến vì một NHPT phát triển bền vững; đề cao đạo đức nghề nghiệp, kỷ cương, kỷ luật; tuân thủ các quy định của pháp luật và NHPT.
6. Báo cáo cấp có thẩm quyền ban hành hoàn thiện khung pháp lý đảm bảo cho NHPT từng bước ổn định hoạt động và phát triển bền vững.
Đảng bộ NHPT phấn đấu là hàng năm xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên với các chỉ tiêu chủ yếu: trên 50% tổ chức đảng trực thuộc được xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% đảng viên trong Đảng bộ hoàn thành nhiệm vụ (trên 75% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ); mỗi năm kết nạp trên 20 đảng viên mới; phấn đấu trong nhiệm kỳ 100% tổ chức đảng trực thuộc được kiểm tra, giám sát; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ; ban hành các Nghị quyết chuyên đề về thực hiện công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.
Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ tập trung chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn cho 2 giai đoạn.
*Giai đoạn 2020 – 2021: phấn đấu đến 31/12/2021 hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ cơ cấu lại, gắn với xử lý nợ xấu được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 31/7/2019.
*Giai đoạn 2022 – 2025, nguồn vốn bình quân đến cuối nhiệm kỳ tăng khoảng 2%; tốc độ tăng trưởng tín dụng trên 1%/năm; quy mô tài sản đến cuối nhiệm kỳ ước đạt 300.000 tỷ đồng; giảm tỷ lệ nợ xấu sơ với kết quả đạt được giai đoạn 2020 – 2021; phấn đấu đạt các chỉ tiêu theo Đề án cơ cấu lại NHPT giai đoạn sau 2021.
Theo VB số 03-CTr/ĐU
Tìm theo ngày :